Energia renovable

Energia solar:

L’energia solar és l’energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d’aquesta energia és renovable, ja que l’energia rebuda del Sol no canvia pel fet d’utilitzar-la.

La radiació té un valor de potència que varia segons el moment del dia, les condicions atmosfèriques que l’esmorteeixen i la latitud.  

Energia eòlica:

L’energia eòlica és l’energia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per l’efecte dels corrents d’aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. L’energia eòlica ha estat aprofitada des de l’antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.

Energia hidràulica:

Energia hidrològica o energia hidràulica és una font d’energia de tipus renovable que s’obté a partir de corrents d’aigua dolça. Es pot aprofitar l’energia mecànica del moviment d’aigua de corrents horitzontals, o també en caigudes d’aigua, en vertical.

El moviment de l’aigua mou pales d’una roda de molí o d’una turbina. Aquesta energia mecànica es pot transmetre per mitjà de mecanismes i ser utilitzada directament, o també es pot utilitzar per produir energia hidroelèctrica.

Energia biomassa:

La biomassa, en l’àmbit de la tecnologia de les fonts d’energia renovables, és la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que pot ser utilitzada com a font d’energia, sigui com a combustible o per altres processos.

La biomassa utilitzada com a font d’energia pot incloure material vegetal d’origen agrícola, provinent de conreus destinats específicament a aquesta finalitat o de subproductes o restes d’altres cultius, biomassa d’origen forestal (llenya sobretot), i productes o subproductes d’origen animal, com els fems.

Energia geotèrmica:

L’energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l’interior de la Terra. És una energia inesgotable basada en l’energia de l’interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Habitualment es basa simplement a aprofitar que al subsòl la temperatura és més calenta que a la superfície, en hivern, i en canvi més fresca, a l’estiu. Això és conseqüència del fet que les capes superficials de la Terra s’escalfen i refreden amb molta més facilitat que l’interior, que es manté a temperatura constant al llarg de les estacions.

Energia mareomotriu

L’energia mareomotriu és un tipus d’energia hidràulica que s’obté a partir de les marees. Aprofiten l’ascens i descens del nivell de l’aigua del mar per fer moure turbines que accionen generadors elèctrics.

Aquesta font d’energia encara no s’ha implementat de forma àmplia, perquè hi ha altres fonts d’energia que es poden aprofitar de forma més senzilla i econòmica.

Una central mareomotriu és una central elèctrica que utilitza l’energia de les marees per produir energia elèctrica. En una central mareomotriu, un dic separa una badia o estuari del mar obert.